Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2019 r. o godzinie 12:00


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 
 
 
W związku z modernizacją dotychczasowej wersji BIP niniejsze ogłoszenie stanowi kontynuacje ogłoszenia zamieszczonego pod linkiem
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2019 r. o godzinie 12:00

Pełna tresć wyjaśnień wraz z załącznikami  została zamieszczona w katalogu: "Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.07.2019.zip"

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 12:00

Pełna tresć zmiany wraz z załącznikami  została zamieszczona w katalogu: "Zmiana treści SIWZ z dnia 17.07.2019.zip"

 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 20-2019.zip"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

plik: "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20-2019.pdf"