Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami


 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść pisma plik: "Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf"


 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2

W załączeniu pełna treść pisma plik: "Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2.pdf" wraz z załącznikami

 


 

<>

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMIUNU SKŁADANIA OFERT

 

 

W związku z wyjaśnieniami treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej na której została udostępniona SWIZ, oraz z uwagi na niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający (działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych) - dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert.

 

Zamawiający  przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniudo dnia 12 lutego 2020 r.  

 

W związku z powyższym :

1)   termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2020r.  o godzinie 10:00;

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 12 lutego 2020 r.  o godzinie 10:30.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą, oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.

 

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

 

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP .


W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 7-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

 internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych

 ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo

 braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru

 stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

_________________________________________________________

 

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "14. zawiadomienie 7-2020.pdf"