BURMISTRZ NYSY

  ul. Kolejowa 15

    48-300 Nysa

48-300 Nysa                                                               Nysa, 26.02.2024 r.

PP.6733.3.2024.MP

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) zawiadamiam, że dnia 26.02.2024 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepustu, planowanej do realizacji na działkach nr 386/3 i 875, obręb Złotogłowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nysie, pok. 223 II piętro, w godzinach pracy urzędu, w dniach od 27.02.2024 r. do 11.03.2024 r.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni, licząc od dnia 12.03.2024 r.

Odwołanie od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, które nastąpiło w dniu 26.02.2024 r. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.)).


Z up. BURMISTRZA

Sławomir Piwowarczyk

Naczelnik Wydziału

Planowania Przestrzennego