Dokumentacja projektowa budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szlak Chrobrego w Nysie


Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2022 r. o godzinie 10:00


 W załączeniu 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/50288710-a3cf-47d5-92a1-decd657d17fc

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień - plik: "6. wyjaśnienia treści SWZ.pdf"

 

--------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350.000,00 zł brutto

---------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "7. zestawienie 54-2022.pdf"

----------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

(zgodnie z art.260  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „8. zawiadomienie 54-2022.pdf”