Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa drogi na terenie po byłym poligonie przy ul. Orląt Lwowskich”


Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 10:00

W załączeniu 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250.000,00 zł brutto 

------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "5. zestawienie 37-2022.pdf

-------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "6. zawiadomienie 37-2022.pdf"