Termin składania ofert upływa w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 
----------------------
 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
plik: "zestawienie 23-2019.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

--------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:

"zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23-2019.pdf"