Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone w celu identyfikacji uwarunkowań środowiskowych i sozologicznych mających znaczenie dla określenia polityki przestrzennej w gminie Nysa na poziomie dedykowanym ustaleniom dokumentów planistycznych.