BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, obejmującego działkę nr 7/17 k.m. 24

o powierzchni 0,8135 ha, położonej w Nysie - obręb ewidencyjny Śródmieście wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na tym gruncie.


 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")

 

 


Burmistrz Nysy informuje, że:

 

1) na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 68 t.j.) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu będzie zastosowana 50% bonifikata, z uwagi na wpisanie tej nieruchomości do rejestru zabytków;

2) nieruchomość zabudowana, obejmująca działkę nr 7/17 k.m. 24, położona w Nysie przy ul. Szlak Chrobrego, zgodnie z uchwałą nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 13.10.2016r. poz. 2109) zmienioną uchwałą nr XXVII/429/16 z dnia 29 listopada 2016r. (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 01.12.2016r. poz. 2521) znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.