BURMISTRZ NYSY

  ul. Kolejowa 15

    48-300 Nysa                                                                               

Nysa, 24.04.2024 r.

PP.6733.7.2024.ZK   

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 08.03.2024 r. zostało wszczęte na wniosek uzupełniony ostatecznie w dniu 19.04.2024 r.,  Grand Solar 8 Sp. z o.o., 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67, reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez Panią Edytę Bartkiewicz, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych kablowych sieci elektroenergetycznych NN wraz z kanalizacją teletechniczną, planowanej do realizacji na działkach nr 176/2, 178, 166, 165/2, 176/3, 217/2, 179 i 210/2, obręb Regulice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.

Z treścią wniosku można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nysie, pok. 223, II piętro, w godzinach pracy urzędu, w dniach od 25.04.2024 r. do 08.05.2024 r.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 7 dni, licząc od dnia 09.05.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, które nastąpiło w dniu 24.04.2024 r. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Pouczenie

Na powyższe zawiadomienie o wszczęciu postępowania strona może składać odpowiedzi i wyjaśnienia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W każdym stadium postępowania może zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przywołując znak sprawy, który widnieje w lewym górnym rogu niniejszego zawiadomienia.

W świetle art. 40 § 4 Kpa strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

W przypadku jego niewskazania, pisma przeznaczone dla strony zamieszkałej za granicą lub mającej tam siedzibę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Stosownie do art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Pisma utrwalone w postaci elektronicznej powinny być kierowane przez elektroniczną skrzynkę podawczą przy użyciu platformy ePUAP. Ponadto pisma tego rodzaju opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W treści pisma należy przywołać znak sprawy, który widnieje w lewym górnym rogu niniejszego pisma.

 

Z up. BURMISTRZA

Sławomir Piwowarczyk

Naczelnik Wydziału

    Planowania Przestrzennego