Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Stowarzyszenie Architektów Życia Społecznego „Projekt: Człowiek” Jędrzychów, ul. Słowicza 11, 48-300 Nysa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadanie pn. „Specjalistyczne wsparcie dzieci z rodzin wieloproblemowych” ujęte w ofercie jest zgodne ze sferą zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wpisuje się w cele Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020, tj. poprawa sytuacji dzieci z rodzin wieloproblemowych poprzez udostępnienie wsparcia specjalistycznego dzieciom z rodzin wieloproblemowych.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

 

Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 4 listopada 2019 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: m.majdanska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.