Wnioskodawca: Gmina Nysa

informuje, iż Beneficjent

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  w Kępnicy

 

ogłosił  postępowanie o udzielenie zamówienia pn.

 

Remont części elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy

 

Inwestycja dofinansowana  ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania zakupowego na wybór Wykonawcy Inwestycji

 

  W załaczeniu pełna treść zaproszenia z załącznikami

 

 

-----------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

DUDIART Marcin Duda

Sidzina ul. Ogrodowa 4, 48-320 Skoroszyce

 

Cena ofertowa brutto: 154.000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Zgodnie z kryteriami określonymi w zaproszeniu oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenie ofert niepodlegających odrzuceniu.