Dnia 9 czerwca 2023 r. w generatorze wniosków pod adresem ngo.nysa.eu oraz Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu III Wieku z siedzibą: 48 – 300 Nysa, ul. Armii Krajowej 21, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 – pt. „Taneczna Pasja Seniorów” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1).

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

 Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2023 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: m.majdanska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.