Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie


Termin składania ofert upływa w dniu  09 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00

Link do postępowania na miniportalu:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a09a7030-69f6-49d5-b731-b0b1652a23c2

W załączeniu 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

-------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250.000,00 zł brutto

 

-------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "6. Zestawienie otwartych ofert 67-2022.pdf"

 

<>

------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. zawiadomienie o wyborze 67-2022.pdf"