Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/120ff1ea-2e80-4e3d-abb9-c0a6fe34758f

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.300.000,00 zł brutto.

---------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "7. Informacja z otwarcia ofert 65-2022.pdf"

 

------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "8. Zawiadomienie  65-2022.pdf"