Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia do składania ofert  na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 1.

Proszę o przesłanie karty katalogowej linarium, w którym ma być wymienione olinowanie.

Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada karty katalogowej urządzenia.

 

Pytanie 2.

Proszę o podanie zakresu konserwacji i drobnych napraw precyzyjnie: zakres i obmiar.

Odpowiedź.

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić zakresu i obmiaru konserwacji i napraw poszczególnych urządzeń.

 

W związku z powyższym Zamawiajacy świadomie w „Zaproszeniu do złożenia oferty” umieścił zapis:

„… Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej – Nysa, ul. Krawiecka 6…”

Proszę o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie 77 45080567, 508 018 2017, lub mailowo w.szatkowski@www.nysa.pl

 

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 


 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

PSZCZOBUD Sp. z o.o.

Ul. Wołowska 1, 55-120 Oborniki Śląskie

 Cena ofertowa brutto: 119.571,28 zł