Przebudowa oświetlenia w mieście i gminie - etap II

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 października 2022 r. o godzinie 12:00

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/962f13ec-a919-473a-846a-0d7014e1cb1d

 

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 190.488,25 zł brutto

---------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "6. zestawienie 57-2022.pdf"

 

-------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. zawiadomienie 57-2022.pdf"