Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Kępnicy w zakresie dobudowy chodnika jednostronnego

Termin składania ofert upływa w dniu 08 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------------------

Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na fakt, iż cena jedynej ważnej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia