Przebudowa drogi w Hajdukach Nyskich (dz. nr 204/1) - etap robót

 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00

 

 

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d3c8b1a-33f8-4e46-9046-1d3f21ab9fd4

 

---------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia.

 

W załączeniu:

> pełna treść wyjaśnień - plik: "6. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf"

>  plik: "7. STWiOR branży drogowej.pdf"

 

 

---------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień - plik: "8. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf"

 

------------------------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 680.000,00 zł brutto

---------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "9. zestawienie 47-2022.pdf"

 

-------------------------------------------


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "10. zawiadomienie 47-2022.pdf"