Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

 

Dnia 5 lipca 2022 r. Ludowy Klub Sportowy LKS Goświnowice z siedzibą: 48-300 Nysa, Goświnowice ul. Radzikowicka 8A, złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży pt. „Pozaszkolne zajęcia sportowe 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta
w załączniku nr 1).

 

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

 

Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2022 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: m.majdanska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.