Doraźne koszenie chwastów i trawna terenach gminnych

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 13:00

W załączeniu: 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/199fcdeb-e3e4-494d-b090-40158ef70f33

 

------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

- plik:  "5. wyjaśnienia treści swz.pdf"

---------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200.000,00 zł brutto

 

 

-----------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "6. zestawienie 28-2022.pdf

----------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: „7. zawiadomienie o wyborze 28-2022.pdf”