Zaproszenie do konsultacji społecznych
Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2020. 1057 ze zm.) do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022.
1) Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022.”
2) Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2022 r., a zostaną zakończone w dniu 16.02.2022 r.  Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
3) Adresaci  konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji
w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.  
4) Forma konsultacji
- pisemna papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego
w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22
lub pokój 20 - parter),
- pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej) na adres r.giblak@www.nysa.pl
5) Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa
ul. Kolejowa 15, pokój 20 lub 22 parter, adres poczty elektronicznej: r.giblak@www.nysa.pl
6) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa,
ul. Kolejowa 15 pokój, 22- parter.    
Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz