Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2022-2025

Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2022 r. o godzinie 12:00

W załączeniu: 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

 

 

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ecc9815-8e0d-4880-9e20-bf05acaab704

------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 320.000,00 zł brutto

------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "6. zestawienie 9-2022.pdf"

--------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. zawiadomienie 9-2022.pdf"