Zagospodarowanie Placu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nysie  - etap I

 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego  2022 r. o godzinie 10:00

W załączeniu: 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

 

 

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9db5302-855b-400e-9d2c-d4db75094ba3

----------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

- plik: 6. wyjaśnienia treści swz (1)

------------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.050.000,00 zł brutto

-------------------------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "7. zestawiene otwartych ofert 12-2022.pdf"

--------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "8. zawiadomienie 12-2022.pdf