OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NYSY

Burmistrz Nysy działając na podstawie art.37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2022 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do w/w projektu uchwały, na następujących zasadach:

I. Forma składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:
1. Pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa, pok. 221.
2.  Pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres m.nowak@www.nysa.pl.

II. Miejsce składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: m.nowak@www.nysa.pl

III. Termin składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:
Ustala się termin: od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 3 lutego 2022 r.
O zachowaniu terminu składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały decyduje data ich wpływu do Urzędu.

IV. Termin rozpatrzenia złożonych uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:
Rozpatrzenie złożonych uwag i propozycji zmian do projektu uchwały nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w pkt III powyżej.

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.nysa.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM.

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz