Aktywizacja poprzez sport- rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie:

Rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich w Nysie – plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia  2022 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu: 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f65580f6-fa0a-4d4c-941f-f4dd7d6c15fe

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Na podstawie art. 284 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 W załączeniu pełna treść  wyjaśnień wraz z załącznikami: plik: "6. wyjaśnienia treści swz.pdf "

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (2)

 

Na podstawie art. 284 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania

oraz na podstawie art.286 Pzp zmienia treść swz. 

 

W załączeniu pełna treść  wyjaśnień i zmian wraz z załącznikami: plik: "7. wyjaśnienia i zmiana treści swz (2).pdf "

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP plik:  "8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf"

--------------------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 857.897,62 zł brutto

-------------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "9. zestawienie 3-2022.pdf"

-------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(zgodnie z art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 10. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1.2022.pdf”