Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami. Jest formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Petycje to:
-  indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw
związanych z życiem publicznym,
-  postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie
z ich kompetencjami.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby - za jej zgodą - do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
w art. 221 § 1 zagwarantowane każdemu w Konstytucji RP prawo składania petycji, skarg
i wniosków do organów: państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych
jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na
zasadach określonych przepisami niniejszego działu.
-  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.)

Jak złożyć petycję:
- w formie pisemnej przesyłając na adres:
  Urząd Miejski w Nysie
  ul. Kolejowa 15
  48-300 Nysa
- osobiście w siedzibie urzędu
- drogą elektroniczną na adres:  nysa@www.nysa.pl

Autor petycji powinien wiedzieć, że:
-  konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
-  petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
-  przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,
-  petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,
-  złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
-  sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji
-  żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,
-  w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
-  petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
-  adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,
-  nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.