Dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie - w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 09:00

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e33be40c-56d4-41e6-9f95-da0bc334cf58

 

-----------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający zmienia treść SWZ.

 

 W załączniku nr 1 b – Opis przedmiotu zamówienia dla Cześć nr 2 - Zamawiający zmienia lp. nr 5  kolumna 4 – na sztuk 1, oraz dodaje lp. nr 5a. 

 

W załączeniu zmieniony załącznik nr 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (plik: Załącznik nr 1b do SWZ (zmiana)- Opis przedmiotu zamówienia.pdf)

 

W związku z powyższym wraz z ofertą wykonawca składa wypełniony - załącznik nr 1b do SWZ (zmiana)- Opis przedmiotu zamówienia

 

Jednocześnie, w związku art. 286  ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 09:00.

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy SWZ na treść:

 

Pkt. 11 SWZ:    Termin związania ofertą:  do dnia 10 stycznia  2022 r. 

 

Pkt. 13 ppkt.7 SWZ:    Ustala się termin składania ofert na dzień 10 grudnia 2021 r. godz.09:00

 

Pkt. 14 ppkt.1 SWZ:   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 09:10

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP zgodnie z art.286 ust.9 Pzp.

  

plik: „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf”

----------------------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  181.200,00 zł brutto.

 

---------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "zestawienie otwartych ofert -  SP nr 1"

--------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: " 6. zawiadomienie 50-2021.pdf”

                                         plik: "7. zawiadomienie 50-2021 część nr 2.pdf"