Przygotowywanie i dowóz posiłków dla świadczeniobiorców Dziennego Domu Pobytu w Nysie

       Termin składania ofert upływa w dniu 3 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b171a308-8a46-458c-a369-4e752a0d1019

 

------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 195.800,00  zł brutto

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "5. zestawienie 43-2021.pdf"

-----------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 6. zawiadomienie 43-2021.pdf”