Zagospodarowanie Placu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu: 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

 

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/224aa0c8-9400-45a7-b280-036311554267

-------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 Na podstawie art. 284 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 W załączeniu:

-plik (6) Wyjaśnienia treści SWZ

-plik (7) Nawodnienie Plac Wyszyńskiego Nysa

-------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.050.000,00 zł brutto

-------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "8. zestawienie 45-2021.pdf"

-------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W załączeniu pełna treść plik: "9. zawiadomienie 45-2021"