Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy Dziennego Domu Pobytu w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu: 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e761d41-2020-4b48-a298-02f7b4334fb8

 

      ------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300.000,00 zł brutto

-------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "6. zestawienie 44-2021.pdf"

-------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik : „7.  zawiadomienie 44-2021.pdf”