Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Kępnicy

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09 listopada  2021 r. o godzinie 11:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/805fa0b2-1383-493b-95b4-03632a571cd9

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (1)

 

Na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 W załączeniu:

- pełna treść wyjaśnień katalog:  "7. wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.zip"

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP plik: "8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP (2).pdf"

 

W formularzu oferty Wykoanwca podaje cene ofertową wg. wzroru:

"Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy cenę brutto :  .........................................

słownie............................................................................................................................ złotych.

w tym podatek VAT:    

8 %   tj. ……………......................................................... zł

23 % tj. ........................................................................ zł"

 

Jednocześnie, w związku art. 286  ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12 listopada 2021 r. do godziny 11:00.

-------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 970.500,00 zł brutto

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "9. zestawienie otwartych ofert 41-2021.pdf"

 

----------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "10. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 41-2021.pdf"