Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.200.2019.WB Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego szczegółowego korzystania z wód polegającego na wykonaniu w Nysie na terenie działki nr 142/1 a.m. 362 obręb ew. Dolna Wieś o powierzchni 18 823 m2 obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie 72,45 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.