Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dostawa sprzętu komputerowego  w ramach projektu „Zdalna szkoła +”

  

Postępowanie dotyczy realizacji projektu grantowego  „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 3 marca 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA  

Pytanie nr 1:  Czy Zamawiający dopuszcza kartę sieciową na USB?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2.Czy ze względu na brak dostępności sprzętu Zamawiający dopuszcza ewentualność dwóch modeli laptopów ?

Odpowiedź: Tak.

Oferowany przedmiot zamówienia ma spełniać pozostałe warunki minimalne określione w zaproszeniu do składania ofert.

 

---------------------------------------------

 

Zestawienie otwartych ofert z dnia 3 marca 2021 r.    

plik: "zestawienie otwartych ofert ZDALNA SZKOŁA +.pdf"

 

-------------------------------------

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

           Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 

         INFO-COIG MARCIN PRAŻUCH

         ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice

         Cena ofertowa brutto: 99.160,00 zł