Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

     

Kredyt obrotowy wysokości 7.200.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 grudnia  2020 r. o godzinie 11:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

 

----------------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia - zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2020 r.  o godzinie 11:00

Pytania I

Proszę o przekazanie informacji uzupełniającej:

 

1. Stan na dzień: 31/12/2018, 31/12/2019, 09/2019 oraz 09/2020 => RB NDS, RB Z, RB 27s, RB 28s, RB N, RB Z.

 

2. Zestawienie zobowiązań w podziale na kwotę, tenor, zabezpieczenia, nazwę instytucji finansującej zgodnie ze stanem na koniec 09/2020r. -

 

3. Wpływ Covid na jednostkę – jakie znaczące wydatki zostały poniesione z uwagi na pandemię.

 

4. Projekt uchwały budżetowej oraz WPF na 2021r.

 

5. Kredyt obrotowy na wyprzedzające finansowanie:

-        proszę o szczegóły w zakresie jaka inwestycja będzie finansowana z tego kredytu,

-        jakie będzie źródło spłaty wnioskowanego kredytu (w przypadku umowy na dotację – czy umowa jest już podpisana,   jakie są warunki uruchomienia dotacji w celu spłaty kredytu bankowego)

-        jaki jest budżet projektu (ogólne kwota inwestycji, wkład własny, itp.).

 

6. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 10.12.2020r

 

Odpowiedzi:  

Ad.1     W załączeniu.

Ad.2     W załączeniu ( kredyty na 30.09.2020r)

Ad.3     Załącznik  Nr 1 w Projekcie WPF ( poz. 5.1.1.4)

Ad.4     W załączeniu.

Ad.5     W załączeniu: Uchwała  + zał. Nr 4 w Projekcie Budżetu

 

Ad.6.    Zamawiający wydłuża termin  składania ofert do dnia 10 grudnia 2020 r.o godziny 11:00

 

 

 

Pytania II

Prosimy o wskazanie, w której uchwale zmieniającej budżet Gminy na rok 2020, dokonano zmiany limitu zobowiązań na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych. W Uchwale Rady Miejskiej w Nysie nr XIX/301/20 z dn.23.I.2020r. wskazany jest limit w wysokości 3.426.327,58 zł.

Odpowiedź:  

Zmiany limitu dokonano w  Uchwale Nr XXX/476/20 z 29.10.2020 r. zmieniającej budżet Gminy na rok 2020.  http://bip.nysa.pl/?a=2337

 

Załączniki do wyjaśnień: "załączniki do wyjaśnień.zip 

 

 

 

 

Wyjaśnienia treści zaproszenia (2)

 

Pytania I

1.     Proszę o wskazanie formy zabezpieczenia przedmiotowego kredyt.

2.     Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi w zakresie inwestycji która będzie finansowana z tego kredytu. 

Odpowiedzi:

W załączeniu Uchwała Rady Miejskiej

 

 

Pytania II

Prosimy o uzupełnienie załączonego  Formularza Klienta.

Odpowiedzi:

W załączeniu wypełniony formularz.