1. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa  w art. 60 Ustawy o finansach publicznych: I kwartałII kwartał , III kwartał, IV kwartał
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł
  3. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł
  4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł
  5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019r.