Stowarzyszenie Bezdomne Koty Nysa z siedzibą: Nysa 48-303, ul. Kusocińskiego 6/10, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2020 pt. "Działania na rzecz pomocy bezdomnym kotom w Nysie" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1).

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2020 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: j.skakuj@www.nysa.pl na załączonym formularzu.