Termin składania ofert upływa w dniu 14 sierpnia  2020 r. o godzinie 11:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień  plik:

7. wyjaśnienia treści SIWZ - 11.08.2020.pdf

 

-----------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "8. zestawienie 27-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

----------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "9. zawiadomienie 27 – 2020 .pdf"