Termin składania ofert upływa w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

-------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "5.Wyjaśnienia.pdf"

--------------------------

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:30 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

-----------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "6. zestawienie 16-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

----------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "Zawiadomienie 16-2020.pdf"