Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie 

Beneficjent

Powiat Prudnicki

Numer umowy

RPOP.06.01.00-16-0020/17-00 z dnia 24.05.2018 r.

Tytuł projektu

Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa

Zadanie Partnera

Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie


 

Przetarg nieograniczony

Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie”

 Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2018 r. o godzinie 14:00W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ z załącznikami

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

               Działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający - dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert o czas potrzebny na rzetelne przygotowanie odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym postepowaniu. Odpowiedzi zostaną zamieszczone w dniu 15 października 2018 r. do godziny 14:00 na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.

 

W związku z powyższym :

1)   termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2018 r.  o godzinie 14:00;

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 19 października 2018 r.  o godzinie 14:30.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą, termin dotyczący wadium oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.

 

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w/w terminu składania ofert przy ustaleniu terminu składania wadium w innych formach niż forma pieniężna.

 

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP .

 

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści składanych ofert.

 

 

 
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 01.10.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 12.10.2018. Wygasa 22.10.2018. Odsłon 968, Wersja 4
Początek strony