Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie – etap III

Przetarg nieograniczony
 

 

„Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie – etap III” Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2017 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu :
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1.

W przedmiarze są zawarte pozycje dotyczące przyłącza wody i kanalizacji, natomiast brak podłączenia elektrycznego kontenera.
Czy ma być wykonane? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ślepego:

- ilość i typ potrzebnego kabla,

- podanie punktu przyłączenia,

- po czyjej stronie są formalności i opłaty w energetyce.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony przedmiar robót – pliki:

- 7 przedmiar poprawiony.pdf,

- 8 plan sytuacyjny.pdf.

- Zamawiający  ponosi opłaty związane z umową przyłączeniową i zmianą warunków energetycznych. Pozostałe opłaty ponosi Wykonawca robót.

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.


W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie otwartych ofert 13-09-2017-kredyt.pdf"

  

 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 28.09.2017
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 13.10.2017. Wygasa 18.10.2017. Odsłon 489, Wersja 3
Początek strony