Dokumentacja projektowa budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Radzikowice”

Przetarg nieograniczony
 pn.:

Dokumentacja projektowa budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Radzikowice” wraz z liniami 110 kV dla zasilania podmiotów gospodarczych, jakie będą lokalizowane na terenie objętym przez Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Radzikowicach, na terenie gminy Nysa, w województwie opolskim”.

 

Termin składania ofert  upływa w dniu 16 lipca 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 


                                                                           Nysa, 10 lipca 2018r.


WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

           

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie spełnienia warunku dotyczącego zdolności zawodowej osób posiadających uprawnienia do projektowania (rodzaj uprawnień, ilość osób)

Odpowiedź:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1623 z późn. zm.), w zakresie i specjalnościach wymaganych dla dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia to jest: projektant – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz projektant - instalacji elektrycznych – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wskazane osoby mają spełniać wymogi określone w Rozdziale V SIWZ - punkt.1 ppk.1.2 3)

 

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu (Sekcja III 1.1. Ogłoszenia oraz Rozdz. V pkt 1.2 SIWZ dot. oświadczenia spełnienia warunku zdolności do prowadzenia działalności zawodowej)

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Składając oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), Wykonawca nie wypełnia Części IV: Kryteria Kwalifikacji A.KOMPETENCJE .

 
Pytanie nr 3

Kto płaci wynagrodzenie właścicielom z tytułu służebności oraz za zakup działki i akty notarialne.

Odpowiedź:

Wykonawca dokumentacji nie ponosi kosztów związanych z zakupem działek, ustanowieniem służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu.

Wykonawca ponosi koszty związane z pozyskaniem zgód właścicieli, opracowaniem operatów szacunkowych ustalających wartość gruntu i wartość służebności oraz umów przedwstępnych zawartych w formie aktów notarialnych.

Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy dokumentacji w/w sprawie opisany jest szczegółowo w  załączniku do siwz pn.: „wyciąg z porozumienia”  w § 4 ust 1. oraz w § 6 .

Należy przyjąć, że zapisy w porozumieniu pomiędzy Gminą Nysa a TAURON Dystrybucja S.A. określające obowiązki Gminy Nysa w zakresie wyżej opisanych działań opisują zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, który będzie działał z imieniu i z upoważnienia Burmistrza Nysy.  

Zamawiający będzie uczestniczył w negocjacjach z właścicielami gruntów oraz podejmował będzie decyzje w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości odszkodowań.

 

Wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

 

 

 

 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 07.06.2018
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 10.07.2018. Wygasa 22.07.2018. Odsłon 1094, Wersja 2
Początek strony