Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na tereni

Przetarg nieograniczony

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu   Południowego – Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie

 

Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie : 3.2. Efektywność energetyczna

Poddziałanie: 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

 


 Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

Pytanie 1.

Zwracam się z zapytaniem czy prace „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie”, będą przeprowadzane na obiekcie czynnym czy zamkniętym.

Odpowiedź:

Prace zgodnie z załączonym harmonogramem będą prowadzone w okresie 10.2017 – 08.2018. Należy tak zaplanować organizację pracy aby w okresie tym placówka funkcjonowała bez zakłóceń. Wyjątek stanowią miesiące lipiec i sierpień 2018 (wakacje).

 

Pytanie 2.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem - czy wyceniać w dodatkowych pozycjach rzeczy, które nie zostały zawarte w przedmiarze, a są w projekcie?

1) Dach – czy kładziemy tylko wierzchnią warstwę papy,

2) Posadzki – co z rozbiórką istniejących posadzek w przedmiarze brak wykonania nowych,

3) Brak w przedmiarze tarasów, biegów schodowych, podjazdów dla niepełnosprawnych,

4) Różnica w wysokości pomieszczeń (ocieplenie posadzek 10 cm w innej części 12 cm), co z podniesieniem    drzwi,

5) W opisie jest zabudowa grzejników, a w przedmiarze nie, czy wyceniać.

Odpowiedź.

Wycenę należy wykonać na podstawie przedmiaru.

 

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 


 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 29.09.2017
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 12.10.2017. Wygasa 22.10.2017. Odsłon 775, Wersja 3
Początek strony