Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Przetarg nieograniczony

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku UrzędowyM Unii EuropejskiejZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

 

1.1.        OPZ po pkt. V 1) e) dodaje się pkt. V 1) f) co najmniej jeden pojazd specjalistyczny do mycia pojemników.

1.2       OPZ w pkt IV 3) b) wykreśla się zapis „mebli i innych odpadów wielkogabarytowych”;

1.3.      OPZ w pkt IV 3) c) wykreślić zapis „mebli i innych odpadów wielkogabarytowych”;

1.4       OPZ pkt IV 3) e) otrzymuje brzmienie:

-           przeterminowane leki, termometry inne artykuły mające zastosowanie medyczne powstające w gospodarstwach domowych, zgromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Nysy,

-           zużyte baterie, baterie z telefonu, akumulatory z aparatów itp. zgromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nysy.

1.5       OPZ pkt IV 41) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia obowiązany jest do zorganizowania 12 razy w roku w zabudowie wielorodzinnej oraz 4 razy w roku w zabudowie jednorodzinnej, objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Nysa wraz z opracowaniem harmonogramu odbioru i zawiadomieniem mieszkańców Gminy Nysa. Zbiórka polegać będzie na załadunku odpadów (min.: meble, wózki, duże zabawki dziecięce, rowery, choinki) wystawionych przed nieruchomość na środek transportu, posprzątaniu miejsc odbioru oraz zagospodarowaniu odebranych odpadów. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodebrania odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez właścicieli nieruchomości zgodnie z Harmonogramem odbioru, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia odebrać pozostawione odpady wielkogabarytowe”.

 

  1. Załącznik nr 8

W załączniku nr 8 pkt. 4 3) g) otrzymuje brzmienie:

„zużyte opony z pojazdów osobowych – kontener metalowy oznaczony „ZUŻYTE OPONY”;

 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jednakże nie powoduje konieczność przedłużenia terminu składania ofert - zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu „Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” przekazane do publikacji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej plik: „9.ogłoszenie o zmianie przekazane do publikacji w OJ.pdf”


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 19.10.2018
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 09.11.2018. Wygasa 05.12.2018. Odsłon 456, Wersja 3
Początek strony