Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego – wykonanie ogro

Przetarg nieograniczony

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego – wykonanie ogrodzenia zewnętrznego

– etap robót.

 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :

-ogłoszenie o zamówieniu BZP

-SIWZ z załącznikami


WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający udziela wyjaśnień dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie: Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe. Panele o szerokości 2500 mm, jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30 mm. Wielkość oczek 200x50 mm, oczka w miejscu profilowania 100x50 mm. Średnica drutu poziomego 8 mm, pionowego 5 mm. Panele wykonane

z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2), kolor grafitowy.

Po zapoznaniu się z możliwościami producentów, żaden z nich nie jest w stanie wykonać panela 3D

z przetłoczeniami o podanych średnicach drutu. Proszę o podanie systemu ogrodzenia dostępnego na rynku.

Odpowiedź.

Zamawiający miał na myśli ogrodzenie tzw. przemysłowe bez przetłoczeń.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.4 cytowanej wyżej Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania w następujący sposób:

zapis treści SIWZ punkt 5.1.2).c):

„Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

-                spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał 3 roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej architektury o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda robota.

Zamawiający zmienia na:

„Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

-           spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektów małej architektury o wartości minimum 50.000,00 zł brutto”.

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWIZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz powodują konieczność przedłużenia terminu składania ofert zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym :

1.   termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2018 r.  o godzinie 10:00,

2.   otwarcie ofert nastąpi  dnia 12 lutego 2018 r. o godzinie 10:30.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.

 

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP .

 

Wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić w treści składanych ofert.


W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie 3-2018.pdf"

     Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 25.01.2018
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 12.02.2018. Wygasa 18.02.2018. Odsłon 823, Wersja 3
Początek strony