Budowa dróg w mieście - osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – IV etap

Przetarg nieograniczony

 

Budowa dróg w mieście - osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – IV etap 
Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2018r. o godzinie 10:00


W załączeniu :

-ogłoszenie o zamówieniu BZP

-SIWZ z załącznikami


WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający udziela wyjaśnień dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie frakcji kruszywa łamanego z jakiej ma być wykonana podbudowa (gr. 20 cm) pod nawierzchnie z kostki betonowej.

Odpowiedź.

Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej zastosować kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie C 90/3 wg WT-4.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.4 cytowanej wyżej Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania w następujący sposób:

zapis treści SIWZ punkt 5.1.2).c):

„Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

-               spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał minimum trzy roboty budowlane polegające na budowie dróg w raz z infrastrukturą  o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każda robota.”

Zamawiający zmienia na:

„Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

-           spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu  lat wykonał minimum trzy roboty budowlane polegające na budowie dróg w raz z infrastrukturą –o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każda robota.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWIZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz powodują konieczność przedłużenia terminu składania ofert zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym :

1.   termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2018 r.  o godzinie 10:00,

2.   otwarcie ofert nastąpi  dnia 19 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP .

Wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik: 6 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdfZMIANA TREŚCI SIWZ


Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania w następujący sposób:

nazwę zadania:

„Budowa dróg w mieście - osiedle przy ul. Mickiewicza Powstańców Śląskich w Nysie – IV etap”.  

 

Zamawiający zmienia na nazwę :

„Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie – IV etap”.  

 

 Powyższa zamiana została uwzględniona w załączonych edytowalnych formularzach oferty plik:  „8 formularze edytowalne – po zmianie”

 

Zmiana treści SWIZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik: „9 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf”

 

Zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany ją uwzględnić w treści składanych ofert.

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 22.12.2017
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 11.01.2018. Wygasa 21.01.2018. Odsłon 1019, Wersja 4
Początek strony