Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2018-2021

Przetarg nieograniczony

 

Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2018-2021

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :

-ogłoszenie o zamówieniu BZP

-SIWZ z załącznikami


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

Pytanie dot. przedmiaru a konkretnie chodzi o pozycje 13,14:

- kruszywo żwirowe ma być rozumiane jako kruszywo naturalne?

- jakiej frakcji?

- jeśli jest to kruszywo naturalne to jak je zagęścić? 

Odpowiedź.
Pozycja 13
kosztorysu określona została według KNNR 6   0202-01 „Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie”.

Asortyment materiałów przedstawia się następująco:
1)Pospółka,
2)Woda,

Sprzęt:
1)Walec statyczny samojezdny 10t
Pospółka frakcja 0,075-63mm, PN-B-02480:1986 jest materiałem zagęszczalnym.

Pozycja 14 kosztorysu określona została według KNNR 6   0202-03 „Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie”.

Asortyment materiałów przedstawia się następująco:
1)glina budowlana,
2)piasekżwir,
3)woda,
Sprzęt:
1)gruntofrezarka,
2)ciągnik kołowywalec statyczny samojezdny 10t
Żwir – frakcja 2-63 mm, wraz z pozostałym asortymentem materiałów występujących w tej tabeli w  odpowiednich proporcjach, można zagęścić.

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.


W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie 16-2018.pdf"

     Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 30.03.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 16.04.2018. Wygasa 22.04.2018. Odsłon 494, Wersja 4
Początek strony