Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa – Kusocińskiego w Nysie

Przetarg nieograniczony

 

Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa – Kusocińskiego w Nysie


 

 Termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00W załączeniu :

-ogłoszenie o zamówieniu BZP

-SIWZ z załącznikami


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

 

                 Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

Pytanie 1.

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M?, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź.

W projekcie budowlanym, w części opisowej (załącznik 4 - Dokumentacja projektowa na stronie internetowej przetargu) pkt III stan projektowany, są dokładne opisy oraz rysunki projektowanych urządzeń oraz typów

i źródeł światła.

Pytanie 2.

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie?

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się dla wszystkim uczestników ruchu, nowych norm: PN-EN 13201-2 12076-03 PN EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN_EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyć następujące akty prawne własności intelektualnej , rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowe j przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

Odpowiedź.

Słupy na wniosek Inwestora zostały dobrane takie same (równoważne) jakie są zastosowane na przyległych terenach aby zapewnić estetyczny jednolity "krajobraz miasta".

Pytanie 3.

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa

użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostaną uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa. Badania zgodność produktu, z Polskimi i EU norm

i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Odpowiedź.

Należy przyjąć do kalkulacji i zastosować produkty i materiały posiadające wszelkie certyfikaty i spełniające wymagania techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 4.

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny tym samym. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Kraju , jednocześnie dostosowując się do zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź.

W projekcie nie ma podanych nazw producentów. Do celów obliczeń fotometrycznych przyjęto oprawy danego producenta i zostało to dobrane zgodnie z klasą drogi. 

Wykonawca może zastosować oprawy czy słupy dowolnego producenta pod warunkiem spełnienia wymagań równoważnych. 

 

W uzupełnieniu powyższych odpowiedzi zaznaczyć należy, iż przedmiotowe zamówienie obejmuje jedynie I etap inwestycji – parking (zgodnie z zakresem wynikającym z załączonego przedmiaru).

 

                 Jednocześnie na podstawie art.38  ust. 4,  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający - dokonuje zmiany SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert na dzień 18 czerwca 2018 r.

 

W związku z powyższym :

1)   termin składania ofert upływa w dniu 18 czerwca 2018 r.  o godzinie 10:00,

2)   otwarcie ofert nastąpi  dnia 18 czerwca 2018r. o godzinie 10:15.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP numer ogłoszenia:500133295-N-2018; data zamieszczenia: 13.06.2018r.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 30.05.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 13.06.2018. Wygasa 21.06.2018. Odsłon 458, Wersja 2
Początek strony