Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N

„Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik”

umowa dofinansowania nr RPOP.05.01.00-16-0017/17-00 z dnia 13.07.2018r.

nr projektu: RPOP.05.01.00-16-0017/17


 

Beneficjent

Gmina Nysa

Nr umowy

RPOP.05.01.00-16-0017/17-00 z dnia 13.07.2018r.

Tytuł projektu

Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik


PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w Nysie, w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym


Termin składania ofert upływa w dniu 14 stycznia 2018r. o godzinie 10:00


W załączeniu:

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP

- SIWZ wraz z załącznikami


 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                       Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz.U.2018r. poz. 1985 ze zmianami), Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

W rozdziale I pkt 4. SIWZ:

jest:

„Termin wykonania zamówienia:         do dnia 30 września 2020 r.”

ma być:

„Termin wykonania zamówienia:         do dnia 10 sierpnia 2020 r.”

 

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz powoduje konieczność przedłużenia terminu składania ofert zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W związku z powyższym :

1)   termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2019 r.  o godzinie 10:00;

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 17 stycznia 2019 r.  o godzinie 10:15.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP.

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści składanych ofert.

 

 

 

                      


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 28.12.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 10.01.2019. Wygasa 21.01.2019. Odsłon 492, Wersja 2
Początek strony