Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:
- ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej doc

Pisemny wniosek możecie Państwo złożyć lub przesłać:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie,
- pocztą na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,
- pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres Pełnomocnika Burmistrza Nysy ds. informacji publicznej - promocja(at)www.nysa.pl ,
- pocztą elektroniczną na inny adres mailowy Urzędu Miejskiego w Nysie - spis >> ,
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - więcej informacji >> ,
- faksem na numer 77 433 27 05.


Informacja przygotowana przez:
Pełnomocnika Burmistrza Nysy
do spraw informacji publicznej
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
promocja@www.nysa.pl

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

_____________________________________________________________________________________________________


Wniosek KS.1431.1.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym planowanych przez Państwa poniżej wymienionych inwestycji. W przypadku jeżeli w tym roku planowane są jakiekolwiek przetargi związane z poniższymi inwestycjami (koncepcja, PFU, projekt, roboty budowlane) proszę dodatkowo o wskazanie miesiąca w którym planowane jest ogłoszenie postepowania.
a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie pomiędzy Nysą a Radzikowicami
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
b) Mieszkania socjalne w Nysie, ul. Łabędzia 
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
c) Centrum Przesiadkowe, ul. Racławicka 
- kiedy zakończą się prace projektowe?
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
d) Twierdza Nysa - rewitalizacja 
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie projektu?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
e) Marina na Jeziorze Nyskim
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie projektu i robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
Odpowiedź z dnia 17 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie i ponowne wykorzystywanie udzielonej informacji publicznej w zakresie planowanych inwestycji przekazuję poniżej wnioskowane informacje.
a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie pomiędzy Nysą a Radzikowicami:
Plany dotyczące przetargów, harmonogram realizacji przedsięwzięcia na wykonanie robót budowlanych nie zostały sprecyzowane. W roku bieżącym, WiK AKWA sp. z o.o. w Nysie wybuduje tranzytową sieć wodociągową zasilającą teren strefy. Dalsza realizacja uzbrojenia wraz z budową dróg uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
b) Mieszkania socjalne w Nysie, ul. Łabędzia:
Na ulicy Łabędziej w Jędrzychowie nie planuje się budowy mieszkań socjalnych.
c) Centrum Przesiadkowe, ul. Racławicka:
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej – 29.04.2017r. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinasowanie ze środków unii europejskiej i w sporządzonej do tego celu aplikacji opracowany zostanie harmonogram realizacji przedsięwzięcia, dostosowany do warunków programu.
d) Twierdza Nysa – rewitalizacja (Fort I, Fort II, Reduta Kapucyńska):
Nie zaplanowano zlecania dokumentacji projektowej na rewitalizację Fortu I i Fortu II. Były budynek administracyjno-biurowy FSO i sąsiadującą z nim Redutę Kapucyńską planuje się zaadaptować na potrzeby Dziennego Domu Pobytu, jednak w projekcie budżetu na rok 2017 nie zapisano tego zadania. Dla w/w zadań nie określono terminu realizacji.
e) Marina na Jeziorze Nyskim:
Informuję, iż nie jest to zadanie Gminy Nysy. Z pytaniem proszę zwrócić się do WOPR w Nysie.

Wniosek KS.1431.2.2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z zapytaniem publicznym do Burmistrza Nysy.
(...)
1. Czy Gmina Nysa sprzedając działkę budowlaną 25/43 km.32 obręb śródmieście Nysa aktem notarialnym z dnia 18.04.1997r. wyzyskała i wprowadziła w błąd kupujących (...) i sprzedała grunty działki 25/43 nie należące do Gminy Nysa lecz należące do Skarbu Państwa będące w granicy działki 25/43 - tak jak to wynika z pisma Burmistrza z dnia 14.12.2016r. RW.GK.6332.5.16?
2. Czy Gmina Nysa w sporządzonym akcie notarialnym z dnia 18.04.1987r. sprzedaży-kupna działki 25/43 wprowadziła w błąd kupujących (...) co do treści złożonego oświadczenia o posiadanej własności sprzedawanych przez Gminę Nysa gruntów na działce 25/43 k.m.32 (...)?
Odpowiedź z dnia 12 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sprzedaży nieruchomości w roku 1987 i 1997 informuję, iż wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, ponieważ Wnioskodawcy w istocie nie chodzi o informację co do określonych faktów, ale o ocenę prawną zdarzeń, które miały miejsce przy sprzedaży nieruchomości w roku 1987 i 1997.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść posiadanych: dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju posiadanych dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności.
W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do udzielenia odpowiedzi na zadane we wniosku pytania, skoro nie stanowią one informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.3.2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
- koszt dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy  w roku szkolnym 2015/2016
- środki poniesione na stypendia dla studentów w roku akademickim 2015/2016
- środki poniesione na dekoracje świąteczne, tj. święta Bożego Narodzenia w 2016 r.
- środki poniesione na utrzymanie Parku Miejskiego w roku 2016
Odpowiedź z dnia 13 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów i środków poniesionych w roku szkolnym/akademickim 2015/2016 i 2016 roku informuję:
1. Koszt dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 wyniósł 642.263,00 zł.
2. Na stypendia dla studentów w roku akademickim 2015/2016 wydatkowano 239.850,00 zł.
3. Koszt poniesiony w 2016 roku na zakup dekoracji świątecznych to 199.970,13 zł. Koszt montażu dekoracji świątecznych to 17.000,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w 2016 roku w Parku Miejskim w Nysie wyniosło 172.800,00 zł.

Wniosek KS.1431.4.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2016 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2016 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2016 r.
Odpowiedź z dnia 13 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
1. Odławianiem Bezdomnych Zwierząt zajmują się pracownicy Schroniska.
2. Opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.
3. W 2016 roku do prowadzonego przez Gminę Nysa Schroniska z jej terenu trafiły 103 psy.
4. Koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (usługi weterynaryjne, wyłapywanie/odławianie, opieka, dokarmianie, inne) w 2016 roku wyniósł 165.813,11 zł. W tym:
132.853,11 zł koszty schroniska,
12.960,00 zł obsługa wet. gminy po godzinach pracy schroniska i zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt,
20.000,00 zł sterylizacja/kastracja półdziko żyjących kotów, odrobaczanie oraz zakup karmy na ich dokarmianie w okresie zimowym.
5. Gmina Nysa prowadząca od 1994 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej nie zawierała umów o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, ponieważ opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.

Wniosek KS.1431.5.2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w zakresie Rady Miejskiej w Nysie:
1. Czy Radni otrzymują stałą pensję i w jakiej wysokości? Jeżeli nie to na jakich zasadach otrzymują wynagrodzenie i w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
2. Czy radni otrzymują tzw. „trzynastki”, „czternastki”? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
3. Czy Radni otrzymują nagrody finansowe lub inne? Jeśli tak to za co i kiedy? Jeśli finansowe to w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę”. Proszę o informację który Radny i ile lub co otrzymał w okresie 2014-2016 z podziałem na lata?
4. Czy Radni otrzymują dodatkowe środki z tyt. prace w Komisjach, pełnienie funkcji przewodniczącego Rady bądź Komisji, pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady, pełnienie dyżurów w Biurze Rady, itp.? I w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
5. Czy Radni otrzymują dodatkowe środki na prowadzenie czy utrzymanie biura Radnego? Jeśli tak to jak często i w jakiej wysokości?
6. Czy Radni otrzymują sprzęt biurowy, materiały biurowe lub inne np. wizytówki – w celu pełnienia swojego mandatu? Jeśli tak to który konkretnie Radny, jaki konkretnie sprzęt, jakie konkretnie materiały i w jakich ilościach otrzymał w okresie 2014-2016 (z podziałem na lata)?
7. Czy wyjazdy służbowe/delegacje Radnych są organizowane przez Gminę, Urząd lub Biuro Rady? Kto decyduje, który Radny bierze udział?
8. Czy Radni otrzymują środki z tyt. delegacji? I w jakiej wysokości?
9. Kto pokrywa koszt wyjazdu służbowego w zakresie transportu, noclegu, i inne? Jeśli jest to określona stawka to w jakiej wysokości?
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Rady Miejskiej w Nysie informuję:
1. Radni nie otrzymują stałej pensji. Radni otrzymują diety zgodnie z uchwałą XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Miejskiej w Nysie. W załączeniu przekazuję zestawienia wypłaconych diet, z miesięcznym podziałem w latach 2014-2016. 2014_1 , 2014_2 , 2015 , 2016
2. Radni nie otrzymują tzw. „trzynastek”, ani „czternastek”.
3. Radni nie otrzymują nagród finansowych, ani innych.
4. Radni otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego, zróżnicowane w zależności od pełnionych funkcji:
   1) Przewodniczący Rady Miejskiej                  - 100 % ryczałtu,
   2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej            - 85 % ryczałtu,
   3) Przewodniczący Komisji                             - 70 % ryczałtu,
   4) Radny będący członkiem 2 Komisji              - 65 % ryczałtu,
   5) Radny będący członkiem 1 Komisji              - 45 % ryczałtu,
   6) Radny nie będący członkiem żadnej Komisji - 30 % ryczałtu.
   Za pełnienie dyżurów Radni nie otrzymują diet.
5. Radni nie otrzymują dodatkowych środków na prowadzenie czy utrzymanie biura.
6. W latach 2014-2016:
   - w roku 2015 wypożyczono Radnym tablety, służące do przesyłania materiałów, komunikacji i elektronicznego głosowania,
   - Radni otrzymali kalendarze książkowe na poszczególne lata,
   - jednorazowo na okres kadencji Przewodniczący Rady wraz z Zastępcami otrzymali wizytówki i pieczątki imienne.
7. Wyjazdy służbowe Radnych organizowane są przez Urząd Miejski w Nysie. Decyzję o udziale Radnego podejmuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, w porozumieniu z Radnymi i Burmistrzem Nysy.
8. Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800 ze zm.).
9. Koszt wyjazdów służbowych pokrywa organizator. Nie ma określonej stawki pokrycia tych kosztów.

Wniosek KS.1431.6.2017 z dnia 14 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się uprzejmie z prośbą o udzielenie mi informacji na temat:
1. czy urząd miasta w Nysie ponosi wydatki związane z zwalczaniem bezrobocia?
2. jaki jest koszt utrzymania dróg publicznych w okresie zimowym?
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zwalczania bezrobocia oraz utrzymania dróg publicznych w okresie zimowym informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie nie ponosi wydatków związanych ze zwalczaniem bezrobocia.
2. Z uwagi na brak sprecyzowania okresu i zakresu, jakiego dotyczy pytanie o koszt utrzymania dróg w okresie zimowym informuję o kosztach, jakie poniosła Gmina Nysa na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, których utrzymanie należy do Gminy Nysa, w sezonie zimowym 2015/2016 oraz za miesiąc grudzień 2016 roku (trwający obecnie sezon zimowy 2016/2017):
- sezon zimowy 2015/2016 kwota 223.263,00 zł,
- grudzień 2016 roku kwota 32.275,80 zł.

Wniosek KS.1431.7.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się uprzejmie z prośbą o udzielenie dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu "dostawa papieru kserograficznego".
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie ofert na „dostawę papieru kserograficznego” przekazuję w załączeniu kopię jedynej złożonej w w/w postępowaniu oferty. pdf

Wniosek KS.1431.8.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
1. Proszę o podanie kwoty, która została przeznaczona na promocję gminy w 2016 roku.
2. Proszę o wymienienie wszystkich przetargów ogłoszonych i przeprowadzonych w 2016 roku przez Urzęd Miejski w Nysie, których przedmiotem były działa promocyjne gminy.
3. Proszę o wymienienie usług i zamówień (również w 2016 roku) na zadania promocyjne, które zlecono bez trybu przetargowego (kto, co i za ile)?
4. Czy gmina ogłosi przetarg na wykonanie gminnej gazety w 2017 roku, a jeśli nie to w jaki sposób to wydawnictwo będzie powstawało?
5. Czy gminne spółki przekazały w 2016 roku kwoty dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego, a jeżeli tak to jaką kwotę przekazały na ten cel poszczególne spółki?
6. Czy gmina Nysa przekazała w minionym roku dofinansowanie dla nyskiego klubu siatkarskiego z własnego budżetu?
Odpowiedź z dnia 1 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie promocji w 2016 roku informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie w 2016 roku na działania promocyjne wydatkował 1.810.902,84 zł.
2. Urząd Miejski w Nysie nie ogłaszał przetargów na działania promocyjne w 2016 roku.
3. Spis usług i zamówień na zadania promocyjne bez trybu przetargowego w 2016 roku przekazuję w załączeniu. xls1 , xls2 
4. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzone są w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych (powyżej 30.000 euro) lub wg Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro). Gmina Nysa planuje wydawanie co kwartał biuletynu, a postępowanie w tej sprawie zostanie ogłoszone w lutym br.
5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji w zakresie przekazanych w 2016 roku przez spółki gminne kwot tytułem dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego. W celu uzyskania odpowiedzi proszę skierować zapytanie bezpośrednio do spółek.
6. Urząd Miejski w Nysie nie przekazywał w 2016 roku dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego.

Wniosek KS.1431.9.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
Jaki status posiadają prace legislacyjne na projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (w związku z uchwałą nr XVIII/272/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016r.)?
Odpowiedź z dnia 20 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prac nad uchwałą Rady Miejskiej w Nysie ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa”, w dniu 16 stycznia 2017 roku została podpisana umowa na opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa wraz z Katalogiem Mebli Miejskich oraz Systemem Informacji Miejskiej, z terminem realizacji do dnia 29 grudnia 2017 roku.

Wniosek KS.1431.10.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji za okres 2007 - 2016:
1. Liczby dzieci w przedszkolach publicznych, pprzyjętej jako podstawa obliczenia dotacji w poszczególnych przedszkolach, bądź filiach zamiejscowych?
2. Ile wyniosły wydatki bieżące Gminy w przedszkolach publicznych odjętych od podstawy obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych?
3. Liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych?
4. W jakiej wysokości została ustalona średnioroczna dotacja dla przedszkoli?
5. Wjaki sposób została wyliczona kwota dotacji dla przedszkoli?
6. Jakie wydatki oraz w jakiej wysokości zostały uwzględnione przy określaniu kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty?
7. Wydatkach w przedszkolach publicznych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych pozabudżetowych źródeł i ich wysokość?
8. Wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych i wysokości subwencji ogólnej.
9. Podanie innych/dalszych informacji, które miały wpływ na obliczenie wysokości dotacji dla poszczególnych przedszkoli.
Odpowiedź z dnia 24 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby dzieci w przedszkolach, wydatków w przedszkolach oraz dotacji dla przedszkoli informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji.
Dokumentację i wiedzę w powyższym zakresie posiada Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.

Wniosek KS.1431.11.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1) Czy Burmistrz podjął już jakieś działania w celu przeciwdziałania wysokiego stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego tzw. smogu. Jeżeli tak to jakie? Jeżeli dopiero zamierza podjąć jakieś czynności, to jakie?  
2) Czy Burmistrz zamierza wspomóc osoby, które zamierzają wymienić swoje paleniska na bardziej ekologiczne? Jeżeli tak to w jaki sposób?
3) Ile interwencji przeprowadziła Straż Miejska w 2017 r. w zw. z podejrzeniem palenia odpadami.  
4) Ile interwencji, o których mowa w pkt. 3 było uzasadnionych tzn. doszło do palenia niedozwolonymi materiałami.  
5) W jaki sposób zostali ukarani sprawcy? Czy SM stosowała pouczenia? Proszę podać zakres zastosowanych mandatów karnych.  
6) W jaki sposób SM stwierdza popełnienie wykroczenia, czy jest to sposób organoleptyczny?  
7) Czy Straż Miejska pobiera próbki paleniska do badań?  
8) Czy przy interwencjach Straży Miejskiej towarzyszy odpowiedni pracownik wydziału środowiska UM?  
9) Czy w 2016 r. gmina Nysa podjęła jakieś inwestycję w celu ochrony środowiska, jeżeli tak to jakie? Proszę podać jaka kwota została spożytkowana na ten celu, oraz jaką kwotę gmina otrzymała na cele związane z ochroną środowiska.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska informuję:
1.    Burmistrz Nysy sukcesywnie podejmuje działania mające na celu m.in. przeciwdziałanie wysokiemu stężeniu zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego poprzez: - udzielanie z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na zmianę systemów ogrzewania na proekologiczne, - akcje edukacyjne kierowane do mieszkańców Gminy Nysa mające na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony powietrza, - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa i realizowanie zadań w nim zawartych, - powołanie Rejonowych Strażników Miejskich współpracujących z lokalną społecznością i na bieżąco reagujących na zgłaszane nieprawidłowości, - kontrole nieruchomości, na których istnieje podejrzenie spalania odpadów, połączone z pobraniem przez pracownika laboratorium próbki i wykonaniem badania przez akredytowane laboratorium, - monitoring stanu jakości powietrza na terenie Gminy.
2.    Burmistrz Nysy nadal zamierza wspierać osoby, które planują wymienić swoje paleniska na bardziej ekologiczne. Jednocześnie trwają prace nad zmianami w obecnie obowiązującej uchwale Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3.    Straż Miejska w Nysie w 2017 roku (do dnia 24.01.2017r.) w związku z podejrzeniem palenia odpadami interweniowała 32 razy.
4.    W żadnej z podjętych interwencji zawartych w odpowiedzi na pyt. 3 nie doszło do palenia niedozwolonymi materiałami.
5.    Straż Miejska w Nysie nie stwierdziła popełnienia wykroczenia, w związku z czym nie nałożono mandatów karnych oraz nie zastosowano pouczeń.
6.    Straż Miejska w Nysie stwierdza popełnienie wykroczenia w sposób organoleptyczny.
7.    Straż Miejska w Nysie nie pobiera próbek paleniska do badań. Próbki pobierane są przez pracownika laboratorium.
8.    Niektórym interwencjom Straży Miejskiej w Nysie towarzyszy pracownik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie.
9.    W 2016 roku Gmina Nysa podjęła następujące inwestycje w zakresie ochrony środowiska:
1)   Inwestycje zrealizowane – 372 446,01 zł
- zakup fotopułapek do monitoringu dzikich wysypisk, 5 199,14 zł,
- rozbiórka toalet zewnętrznych przy budynku komunalnym przy ul. Kordeckiego 30, 3 000 zł,
- docieplenie ściany szczytowej w budynku komunalnym przy ul. Sucharskiego 40, 66 706,23 zł,
- modernizacja pieca centralnego ogrzewania oraz części spalinowej czopucha w budynku byłej szkoły w Lipowej, 15 000 zł,
- wymiana okien na okna o lepszych parametrach w budynku Gimnazjum Nr 2 w Nysie, 84 000 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach, 14 212,65 zł,
- zagospodarowanie podwórka na osiedlu przy ul. Zwycięstwa w Nysie – boksy na śmieci – kontenery podziemne (5 szt.), 88 069,87 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego w Nysie – dz. Nr 17/7 – zarurowanie rowu rurociągiem betonowym ø 1200 mm o długości 61,48 m wraz z trzema komorami i przyłączem z rur PVC ø 160 mm długości 14,73 m, 96 258,12 zł.
2)   Inwestycje rozpoczęte – 111 952,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 2 730 zł,
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 3 350 zł,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 1 700 zł,
- termomodernizacja budynku Żłobka Nr 1 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu, 44 700 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Nysa – analiza uwarunkowań i usługi doradcze z wyborem partnera prywatnego do realizacji inwestycji, 11 685 zł,
- ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 27 000 zł,
- zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – opracowanie aplikacji projektowej, 20 787 zł.
3)   Informacje dodatkowe:
- łączne wydatki za 2016r. 484 398,01 zł,
- budowa kontenerów podziemnych na podwórku przy ul. Zwycięstwa została w całości zrealizowana ze środków Funduszu Ochrony Środowiska,
- na niektóre zadania „rozpoczęte” Gmina Nysa czyni starania o uzyskanie środków zewnętrznych w 2017 roku.

Wniosek KS.1431.12.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w postaci:
1. umowa najmu nieruchomości położonej przy ul. Szlaku Chrobrego 6 w Nysie zawartej z TGJ Group sp. z o.o.  
2. potwierdzenia zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 - styczeń 2017.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Szlaku Chrobrego 6 w Nysie zawartej z TGJ Group sp. z o.o. oraz potwierdzeń zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 - styczeń 2017, przekazuję w załączeniu kopie umów zawartych z TGJ Group sp. z o.o. umowa1 , umowa2
W zakresie zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 roku - styczeń 2017 roku informuję, iż TGJ Group sp. z o.o. nie dokonała zapłaty czynszu, natomiast Gmina Nysa wysyła od listopada 2016 roku wezwania do zapłaty z tego tytułu.

Wniosek KS.1431.13.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w postaci przekazania części jawnej pisemnego protokołu z ostatniego - poprzedniego postępowania przetargowego. Dotyczy przetargu "Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów oraz terenów zielonych.".
Odpowiedzi udzielono w dniu 27 stycznia 2017r. poprzez udostępnie do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie dokumentacji.

Wniosek KS.1431.14.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi jpg
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi informuję, iż w związku z brakiem możliwości wypełnienia ankiety bezpośrednio na wskazanej przez Państwa stronie internetowej przez Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza – udzielającego odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie, przesyłam w załączeniu odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku. jpg

Wniosek KS.1431.15.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planowanych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz teleinformatyczne w roku 2017.    
Art. 13a ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. W przypadku zamieszenia przez Państwo na stronie internetowej informacji objętych niniejszym wnioskiem, proszę o wskazanie adresu internetowego. W przeciwnym razie wnoszę jak w petitum.
Proszę o uwzględnienie wszelkich planowanych wydatków z ww. zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących następujących kategorii produktów i usług:
a) oprogramowanie, w tym systemy operacyjne, bazodanowe, oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie do backupu, antywirusowe i inne;  
b) infrastruktura teleinformatyczna, w tym między innymi:
- serwery, systemy dyskowe, urządzenia taśmowe, systemy  zasilania awaryjnego oraz inna infrastruktura,
- rozwiązania komunikacyjne takie jak centrale telefoniczne i produkty wideokonferencyjne,
- urządzenia dostępowe (drukarki, komputery stacjonarne i przenośne, skanery, urządzenia wielofunkcyjne),
- urządzenia sieciowe (aktywne i pasywne) oraz okablowanie;  
c) usługi (w tym informatyczne, szkoleniowe, wdrożeniowe, projektowe z zakresu infrastruktury i oprogramowania);  
d) utrzymanie (w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obecnie użytkowanych urządzeń, usługi utrzymaniowe dla infrastruktury i oprogramowania) oraz rozbudowę obecnie użytkowanej infrastruktury.  
Proszę o określenie:
- zakładanego terminu realizacji wydatków (poprzez wskazanie kwartału lub miesiąca w roku kalendarzowym rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji);
- wielkości budżetu przewidzianego dla danej inwestycji;
- etapów inwestycji, jeśli dany wydatek składa się lub będzie składał się z etapów.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz teleinformatyczne w roku 2017 informuję, iż planowane wydatki z wnioskowanego zakresu ujęte zostały w Uchwale Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok: załącznik nr 2 - wydatki i załącznik nr 4 - inwestycje oraz w Zarządzeniu Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017: załącznik (3) INF.
Dokumenty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie bip.nysa.pl. Uchwała Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok znajduje się w zakładce Gospodarka Majątkiem Gminy – Budżet, natomiast Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017 znajduje się w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne – 2017.

Wniosek KS.1431.16.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
Dotyczy wniosku KS.1431.10.2017 - jpg
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
Szanowny Panie Dyrektorze (Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie), w związku z otrzymanym w dniu 27 stycznia 2017 roku przez Urząd Miejski w Nysie, a kierowanym do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za pośrednictwem Burmistrza Nysy wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję przedmiotowy wniosek wraz z załączonymi pytaniami organowi właściwemu i proszę o realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.17.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Dostępie do Informacji Publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.) w zw. z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie tego, czy Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta, w ramach wykonywania zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.) - w 2016 r. wykonywał jakiekolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi - w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wykonywania działań wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi, w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w 2016 roku informuję, iż budowę siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nysa w 2016 roku realizowano bez udziału podmiotów prywatnych.

Wniosek KS.1431.18.2017 z dnia 1 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1) Ile wpłynęło wniosków do Burmistrza Nysy o przyznanie bonu wychowawczego od początku jego wprowadzenia? Odpowiedzi proszę udzielić z podziałem na poszczególne miesiące.
2) Ile wniosków o których mowa w pkt. 1 zostało uwzględnionych, a świadczenie wypłacone? Odpowiedzi proszę udzielić z podziałem na poszczególne miesiące.
3) Czy wnioski o których mowa złożyli pracownicy Urzędu Miasta w Nysie pełniący funkcje publiczne lub będący funkcjonariuszami publicznymi? Jeżeli TAK to ile osób? proszę o ich wymienienie z imienia i nazwiska oraz podanie daty złożenia wniosku.
4) Ile wniosków, o których mowa w pkt. 3 zostało uwzględnione przez Burmistrza? Proszę o wymienienie ich z imienia i nazwiska oraz podanie daty złożenia wniosku.
5) Kopii postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w sprawach złożonego odwołania od decyzji Burmistrza Nysy z dnia 28 lipca 2016 r., Nr PS.PR.8250.1.330.2016 oraz Nr PS.PR.8250.1.232.2016.
6) Jeżeli SKO w Opolu w ww. sprawach nie wydało jeszcze decyzji (postanowień) proszę o podanie sygnatur spraw w SKO.
7) Jeżeli natomiast postanowienia, o których mowa w pkt. 5 już zapadły, proszę o informację czy zostały zaskarżone do WSA w Opolu. Jeżeli tak proszę podać sygn. akt niniejszych spraw.
8) Czy gmina w zw. z otrzymaną w ostatnim czasie skargą na uchwałę w sprawie bonu wychowawczego, sporządziła już odpowiedź na skargę? Jeżeli Tak proszę o udostępnienie kopii odpowiedzi na skargę oraz czy skarga została już przekazana do WSA w Opolu, jeżeli tak proszę podać sygn. sprawy.
Odpowiedź z dnia 15 lutego 2017r.:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie bonu wychowawczego informuję:
1. Od momentu wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego” złożono 1.154 wnioski. W terminach, w których należało składać wnioski, zgodnie z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego złożono 1.143 wnioski.
2. W czterech naborach dotyczących wypłaty świadczenia w okresach: styczeń-czerwiec 2016r., kwiecień-czerwiec 2016r., lipiec-grudzień 2016r. oraz styczeń-czerwiec 2017r., na podstawie 1.008 wniosków wydano taką samą ilość decyzji przyznających świadczenia, wg zestawienia.
3. Szesnastu pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie złożyło wnioski o przyznanie bonu wychowawczego, w ramach poszczególnych naborów. Tabela zawiera nazwiska i imiona pracowników oraz daty złożenia wniosków.
4. Na 40 złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie wniosków, uwzględnionych zostało 38. Tabela zawiera nazwiska i imiona pracowników oraz daty złożenia wniosków, które zostały uwzględnione.
5. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Nysy nr PS.PR.8250.1.232.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku oraz nr PS.PR.8250.1.330.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku, przekazuję w załączeniu.
6. Nie dotyczy.
7. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zostały zaskarżone przez stronę - wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje dwuinstancyjność. Burmistrzowi, jako organowi pierwszej instancji, nie przysługuje w tych sprawach skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego (organu II instancji).
8. Odpowiedź na skargę została udzielona – uchwała Nr XXXII/493/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 roku. Biuro Rady Urzędu Miejskiego w Nysie przekazało skargę wraz z odpowiedzią na skargę do WSA w Opolu pocztą, w dniu 7 lutego 2017 roku. Kopię odpowiedzi przekazuję w załączeniu.
Sygnaturę akt nadaje Sąd, któremu skargę wraz z odpowiedzią przekazano. W związku z powyższym na dzień udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej sygnatura akt nie jest znana tut. organowi.
Tabele doc

Wniosek KS.1431.19.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Czy została wydana decyzja (zgoda) uwzględniająca zjazd z drogi publicznej na teren działek nr 14, 15, 16 karta mapy 33 obręb śródmieście Gmina Nysa.
Jeśli tak, to kiedy, w jakim miejscu i pod jakimi warunkami.
Proszę także o wydanie kopii wniosków inwestora jeśli takie były składane, oraz o udostępnienie kopii korespondencji z inwestorem w tym zakresie.
Proszę także o informacje czy doszło do jakiejkolwiek formy uzgodnienia z inwestorem np. Umowa przyrzeczenia. Itp.
Odpowiedź z dnia 10 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zjazdu z drogi publicznej - obręb śródmieście w Nysie informuję, iż inwestor przedsięwzięcia budowlanego na dz. nr 14, 15, 16 ark 33 obręb śródmieście w Nysie nie występował z wnioskiem o zgodę na lokalizację zjazdu z drogi publicznej w myśl art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). Zjazd ten został ujęty w opracowanej przez Urząd Miejski w Nysie koncepcji zagospodarowania Rynku w Nysie.
W załączeniu przekazuję kopię pisma z dnia 2 czerwca 2016 roku Centrum sp. z o.o. skierowanego do Burmistrza Nysy, odpowiedź Burmistrza Nysy nr ID.DR.7210.1.114.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku oraz lokalizację zjazdu - mapa plan sytuacyjny (wyciąg z programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna). pisma , Rynek

Wniosek KS.1431.20.2017 z dnia 11 lutego 2017 roku
Wniosek I
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:
- czy Urząd (Gmina)  ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet -  w rozumieniu dyspozycji §20  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) ?
- Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
- czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 -  stosownie do wymogów §20 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...) ?
W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
- kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego -  okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu  §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) ?
Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05):
-  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata.
Odpowiedź na Wniosek II z dnia 13 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na Wniosek II informuję, iż wszystkie pytania i odpowiedzi, które wpływają do Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są na bieżąco w BIP od 2014 roku.
W związku z powyższym Państwa wnioski (nadano nr sprawy: KS.1431.20.2017) wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane jak inne.
Odpowiedź na Wniosek I z dnia 21 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji informuję:
1. W Urzędzie Miejskim w Nysie nie został ustanowiony - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).
2. Nie dotyczy.
3. Okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów, nie był do tej pory wykonywany w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Wniosek KS.1431.21.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
pyt1 , pyt2
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów zmian kadrowych, stanowisk i zakresów obowiązków oraz zaległości czynszowych najemcy na terenie byłego FSD informuję:
1. i 3. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać skierowany do Spółek.
4. i 5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. Zgodnie z zawartą umową o administrowanie terenami po byłej FSO (FSD) z Agencją Rozwoju Nysy sp. z o.o. (były Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o.) Gmina Nysa powierzyła wszelkie sprawy związane z administrowaniem terenem Spółce. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji wniosek winien zostać skierowany do Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o.
2. W zakresie dotyczącym Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty Marioli Szewczyk Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać skierowany do GZO w Nysie.
W zakresie kosztów zwolnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie Jolanty Cymbalisty informuję, iż Dyrektor nie została zwolniona. Na mocy porozumienia stron Pani Jolanta Cymbalista została przeniesiona na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy – Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. Podobnie w przypadku Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie Marioli Szewczyk informuję, iż Dyrektor nie została zwolniona. Na mocy porozumienia stron Pani Mariola Szewczyk została przeniesiona na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy – Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie.  
W związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Nysie na mocy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie nadanego Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2015 roku zwolniono naczelników wydziałów, które zostały zlikwidowane. Zadania zlikwidowanych wydziałów zostały podzielone i włączone do nowoutworzonych wydziałów.
W zakresie kosztów zwolnień naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie w 2015 roku z powodu likwidacji stanowisk w wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego w Nysie zwolnionych zostało 4 naczelników, którym wypłacono:
- odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia                 50 302,50 zł
- odprawy                                                                               62 689,50 zł
- ekwiwalent za urlop                                                                 2 595,12 zł
- wynagrodzenie bez świadczenia pracy                                     nie dotyczy
- koszty sądowe i zastępstwa procesowego                                nie dotyczy
- wynagrodzenia i ilość nowych osób przyjmowanych do spółek   nie dotyczy

Wniosek KS.1431.22.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
pyt1 , pyt2 , pyt3
Odpowiedź z dnia 20 lutego 2017r.:
(Udzielenie odpowiedzi poprzez wypełnienie przesłanego w wersji nieedytowalnej (.jpg) druku, uniemożliwiłoby Urzędowi Miejskiemu w Nysie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania.)
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
1. Gmina Nysa nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Gmina Nysa o 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.
2. Zwierzęta pod opieką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
2014 rok
Psy oddane do Schroniska 243, adoptowane ze Schroniska 209.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
2015 rok
Psy oddane do Schroniska 214, adoptowane ze Schroniska 225.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
2016 rok
Psy oddane do Schroniska 268, adoptowane ze Schroniska 241.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
3. Działania wspierające adopcję zwierząt: Prowadzenie strony Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej na facebooku, promującej zwierzęta do adopcji. Współpraca z placówkami oświatowymi Gminy Nysa oraz organizacjami prozwierzęcymi.
4. Kontrole przeprowadzone w Schronisku:
Lipiec 2016 roku, grudzień 2016 roku, luty 2017 roku – Kontrole Powiatowego Lekarza Weterynarii (protokoły),
Czerwiec 2016 roku – Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie,
2016 rok – kontrola wewnętrzna Urzędu Miejskiego w Nysie (pracownicy Schroniska są pracownikami Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie).
5. Tak, są mi znane patologiczne zjawiska przejawiane wobec zwierząt w schroniskach w Polsce, tj. niekontrolowana eutanazja, handel zwierzętami, zagęszczanie zwierząt w boksach, brak adopcji.
6. Nie uważam za konieczne tworzenie elektronicznej bazy danych zwierząt.
7. Gmina Nysa przeprowadza konsultacje w formie pisemnej i elektronicznej corocznie, przy opracowywaniu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
8. Tak, prowadzone są działania mające na celu podnoszenie świadomości obywateli dotyczącej zwierząt: współpraca Schroniska z młodzieżą, prelekcje, wizyty w Schronisku.
9. Współpraca z organizacjami do spraw zwierząt: pomoc w przeprowadzaniu adopcji i podnoszeniu świadomości mieszkańców, organizacja zbiórek karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku.
10. W Gminie Nysa działa Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne.
11. Prowadzone przez Gminę Nysa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej jest schroniskiem międzygminnym.
12. Nie, nie prowadzono działań w celu stworzenia domów tymczasowej opieki nad zwierzętami.

Wniosek KS.1431.23.2017 z dnia 20 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
Proszę wskazanie z imienia i nazwiska wszystkie osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Nysie jednocześnie pełniące funkcje publiczne tzn. takie osoby, którym przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej.
Poza zakresem pojęcia sprawowania funkcji publicznej znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym w ramach organów władzy publicznej.
Osobami wykonującymi funkcje publiczne są wszyscy zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych (np. kierowców, sprzątaczek).
Niniejszy wykaz osób proszę udostępnić z podziałem na wydział w jakim pracują.
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek KS.1431.24.2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
pyt_jpg
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kopii wyników przetargów, w których wyłoniona została jako najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta wraz z treścią przetargu oraz innymi złożonymi ofertami oraz skład komisji przetargowych, kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa; informacji nt. adresów, kwot i zakresu robót dot. mieszkań komunalnych (socjalnych) remontowanych przez Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta oraz trybu udzielenia zamówienia w latach 2010-2017 informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – akta stanowiące dokumentację zamówień publicznych przechowywane są przez okres 5 lat (kategoria akt B-5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt).
W zakresie „kopii wyników wszystkich przetargów, w których wyłoniona została jako najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta wraz z treścią przetargu oraz innymi złożonymi ofertami oraz skład komisji przetargowych” informuję, iż oferta Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych („przetargach”) prowadzonych przez Gminę Nysa w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2012-2017.
W zakresie kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a jednostkami organizacyjnymi. W celu uzyskania informacji w tym zakresie proszę zwrócić się bezpośrednio do jednostek organizacyjnych.
W związku z szerokim zakresem pozostałych wnioskowanych informacji publicznych, przewidziany przez ustawodawcę dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany.
Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) informuję, iż odpowiedź na wniosek w posiadanym przez Urząd Miejski w Nysie zakresie, zostanie Panu udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 17 kwietnia 2017 roku.

Wniosek KS.1431.25.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:  
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.  
Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.
Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
Odpowiedź z dnia 23 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie wniosków o udzielenie informacji publicznej w latach 2014-2016 oraz udostępnienia rejestrów wniosków o udzielenie informacji publicznej za lata 2014-2016 informuję:
1. 2014 rok: 96 wniosków.
2. 2015 rok: 144 wnioski.
3. 2016 rok: 190 wniosków.
4. i 5. W załączeniu przekazuję skan rejestrów za lata 2014 i 2015 oraz rejestry w xls. rejestr_2014 , rejestr_2015 , rejestr_xls
6. Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej za rok 2016 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Informacje – Informacja publiczna wnioski i odpowiedzi 2016.

Wniosek KS.1431.26.2017 z dnia 22 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
1. Czy posiadają Państwo aktualną bazę - inwentaryzację wyrobów azbestowych.
2. Jeśli mają Państwo inwentaryzację, kiedy została ona przeprowadzona.
3. Czy zamierzają Państwo w przyszłości dokonać inwentaryzacji wyrobów azbestowych lub zaktualizować istniejącą inwentaryzację.
4. Czy korzystali Państwo lub zamierzają Państwo skorzystać z dofinansowania do wykonania lub zaktualizowania inwentaryzacji azbestu w Państwa gminie z Ministerstwa Rozwoju.
5. Czy dokonywali Państwo likwidacji azbestu z Państwa gminy, jeśli tak to proszę o podanie roku w którym azbest był usuwany, ilości usuniętego azbestu oraz szacunkowo ile azbestu pozostało jeszcze do utylizacji.
6. Czy przy usuwania azbestu korzystali Państwo z dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek KS.1431.27.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
-wykazy firm, biorących udział w wystosowanym w 2016 roku zaproszeniu do złożenia oferty na "dostawę materiałów biurowych oraz druków",
-cenę oferty wygrywającej z roku 2016.
Odpowiedź z dnia 23 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:  
Dostawa materiałów biurowych oraz druków (w 2016r.)  
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa TONEX Sławomir Gołąbek Ul. Kościelna 7, 47-220 Kędzierzyn Koźle,
Cena ofertowa brutto: 15.855,70 zł.
Nazwa wykonawcy: ARTIM Sp. z o.o. Ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
Cena ofertowa brutto: 15.268,14 zł. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Nazwa wykonawcy: ARTIM Sp. z o.o. Ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
Cena ofertowa brutto: 15.268,14 zł.

Wniosek KS.1431.28.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Proszę o podanie kwoty wpływów z kiermaszu zorganizowanego na Stadionie Miejskim Stal przy ulicy Kraszewskiego od 1 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku pobrane od wystawców/ handlowców.
2. Proszę o udostępnienie kopii korespondencji pomiędzy UM w Nysie, a Stowarzyszeniem Ad astra, dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul.Racławickiej (dawny tzw. Targ Bułgarski) w okresie od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 roku.
Odpowiedź w przygotowaniu.

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

_____________________________________________________________________________________________________

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 24.02.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 24.02.2017. Odsłon 642, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony