Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIENNEGO DOMU POBYTU W NYSIE
I postanowienia wstępne


§ 1 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Dziennego Domu pobytu w Nysie

 2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich stanowisk w Dziennym Domu Pobytu w Nysie


II postanowienia ogólne

§ 2 1. Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, która realizuje zadania własne gminy

 2. Siedzibą Dziennego Domu Pobytu jest miasto Nysa


§ 3


 1. Pracą Dziennego Domu Pobytu kieruje kierownik przy pomocy głównego księgowego

 2. W razie nieobecności kierownika, obowiązki pełni główny księgowy

   

Kierownik wykonuje czynności określone dla niego w przepisach szczegółowych i pełnomocnictwie a szczególności:


  1. kieruje bieżącymi sprawami i zadaniami DDP

  2. reprezentuje DDP na zewnątrz

  3. zawiera umowy o pracę z pracownikami Dziennego Domu Pobytu oraz rozwiązuje z nimi umowy

  4. wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Dziennego Domu Pobytu

  5. w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia i decyzje

  6. dokonuje podziału zadań


§ 4

Główny księgowy:

 1. Prowadzi analizę wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Dziennego Domu Pobytu

 2. wykonuje określone w ustawie o finansach publicznych obowiązki

 3. przygotowuje materiały do projektu budżetu

 4. prowadzi księgowość i sprawozdawczość finansową w sposób umożliwiający ochronę mienia będącego w posiadaniu Dziennego Domu Pobytu

 5. opracowuje wspólnie z kierownikiem placówki projektu budżetu

 6. przygotowuje informację z realizacji budżetu

 7. prowadzi pełną obsługę księgową

 8. prowadzi ewidencję rozchodów i dochodów w ramach budżetu

 9. sporządzanie sprawozdań statystycznych

 10. windykacja zaległości z odpłatności
III Organizacja Dziennego Domu Pobytu
§ 5W skład stanowisk pracy w Dziennym Domu Pobytu wchodzą:

1. Kierownik

2.Główny Księgowy

3.Starszy intendent - magazynier

4. Kuchnia (szef kuchni + dwie kucharki + pomoc kuchenna)

5. Stanowisko instruktora terapii zajęciowej

6. Stanowisko robotnicze ( kierowca - konserwator )

7. SprzątaczkaIV Organizacja wewnętrzna


§ 6

 

Główny Księgowy / symbol FK/

 


§7Starszy intendent - magazynier / symbol ZS /


 1. Zaopatrywanie magazynu Dziennego Domu Pobytu w artykuły spożywcze i inne artykuły

 2. Prowadzenie magazynu żywności (materialna odpowiedzialność)

 3. Prowadzenie kartotek magazynowych

 4. Obliczanie kalkulacji żywnościowej

 5. Sporządzanie dokumentacji dziennego wydania produktów żywnościowych dla poszczególnych grup.

 6. Prowadzenie zbiorczych i dziennych dokumentacji żywieniowej

 7. Współpraca z kontrahentami

 8. Przygotowywanie materiałów i procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych

 9. Zaopatrywanie w narzędzia i sprzęt zmechanizowany

 10. Prowadzenie i redagowanie BIP w zakresie działalności DDP.

§ 8Kuchnia / symbol KS/


1.Wewnętrzną pracą Kuchni koordynuje Szef kuchni


Do podstawowego zakresu działań Kuchni należy:

 1. terminowe i higieniczne przygotowywanie posiłków

 2. przygotowywanie zapotrzebowania na materiały żywnościowe

 3. właściwe porcjowanie i wydawanie posiłków

 4. utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i stołówki

 5. dbałość o stosowanie standardów i przepisów Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej§ 9


Stanowisko ds. terapii zajęciowej / symbol TZ / 1. organizowanie i prowadzenie różnych form terapii zajęciowej

 2. zapewnianie opieki i bezpieczeństwa w czasie zajęć

 3. organizowanie wszelkich form artystyczno – rozrywkowych

 4. prowadzenie codziennej gimnastyki

 5. wykonywanie masażu na zlecenie lekarza

 6. prowadzenie biblioteki

 7. prowadzenie dokumentacji ZFŚS§ 10


Stanowisko robotnicze. / symbol GZ / 1. dokonywanie bieżącej kontroli stanu technicznego pomieszczeń budynku i urządzeń jak również terenu całej posesji

 2. dokonywanie bieżących konserwacji, napraw i remontów (w ramach posiadanych możliwości)

 3. utrzymywanie terenu zielonego

 4. dokonywanie przewozów produktów żywnościowych i wszelkich materiałów na potrzeby Dziennego Domu Pobytu

 5. dbałość o samochód służbowy w zakresie terminowości przeglądów technicznych, ubezpieczeń a także prawidłowej eksploatacji§ 11


Sprzątaczka 1. dokonywanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie budynku i posesji Dziennego Domu Pobytu.

V Postanowienia końcowe
§12


Zasady podpisywania pism i decyzji1. Kierownik osobiście podpisuje

   1. zarządzenia

   2. decyzje

   3. dokumenty kierowane do organów administracji rządowej i samorządowejInformację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 05.05.2010
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 05.05.2010. Odsłon 762, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony